فرم پرسشنامه استخدامی

 

کارشناس فروش

کارشناسی - 3 مرد
حداقل 5 سال سابقه کار
مسلط به زبان انگلیسی

کارشناس حسابداری

کارشناسی - 2 زن
حداقل 5 سال سابقه کار
مسلط به نرم افزارهای حسابداری

مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد - 1 مرد
حداقل 7 سال سابقه کار